Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Seglora
2 år
Heltid
CSN-berättigad
Startdatum: augusti 2022 - Seglora
arbetarrörelsens golfhögskola viskadalen

Socialpedagog

På Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen kan du läsa en tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning till Socialpedagog. Utbildningen ger dig på kort tid stora möjligheter till ett meningsfullt arbete på en bred arbetsmarknad.

YRKESOMRÅDE

Efter utbildningen möter du en bred arbetsmarknad med stora möjligheter till att få en anställning inom skola, fritid, socialpsykiatri, funktionshinder, vård och behandling etc. Under utbildningen kan du fördjupa dig inom något av ovanstående områden.
Du får behörighet att arbeta med ett stort antal yrken, till exempel behandlingspedagog på HVB, ungas fritid som fritidsledare, stödpedagog, olika typer av resurspersonal i skolan, projektledare, med boendestöd, som habiliteringspedagog, inom kriminalvården och i öppenvårdsteam.

UTBILDNING

Utbildningen har formulerade mål för kunskap, färdighet och kompetens, målen är anpassade till de krav som ställs på yrket.
Socialpedagogik, utbildningens huvudperspektiv, ger redskap till att stödja människors strävan att ingå i samhällsgemenskapen.
De ämnen du studerar är framför allt beteende- och samhällsvetenskap (psykologi, pedagogik, sociologi), aktuella teorier och metoder, yrkesområde, yrkesroll och målgrupper.
Centrala begrepp och teman i utbildningen är bland annat; gemenskap, delaktighet, normkritik, samverkan, gruppdynamik, ledarskap, relationer, lagstiftning, etik och bemötande.
I utbildningen integreras teori och praktik och därför genomför du en verksamhetsförlagd praktik under hela utbildningen. Detta gör att du också får en tidig förankring på arbetsmarknaden.

PEDAGOGISK IDÉ

Vår pedagogik utgår från att den kunskap som är värdefull att få under utbildningen skapas i det erfarenhetsbaserade lärandet som uppstår då deltagarna under hela utbildningen är i en verksamhetsförlagd praktik. I undervisningen integreras kontinuerligt  teoretiska och praktiska moment. Nya kunskaper bygger vidare på upplevda och reflekterade händelser. Vårt arbetssätt utgår från att människor lär sig bäst tillsammans med andra, därför är lärgruppen där deltagaren ingår, en central del av utbildningen. En reflekterande och kritisk syn på kunskap innebär också de teorier som studeras ska vara underbyggda och baserade på vetenskap, beprövad erfarenhet samt vara förankrad i deltagarnas egen livsvärld.
Utbildningen skall ge kunskap, färdighet och kompetens inom utbildningens olika huvudområden.

Utbildningen är eftergymnasial och ska omfatta minst två studieår på heltid.
På utbildningen används den digitala lärplattformen Pingpong. För att kunna tillgodose dig utbildningen krävs att du som kursdeltagare har tillgång till dator alternativt en skrivplatta

För mer information om Socialpedagog , vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

ANSÖKAN

Ansökan via vår hemsida

ANTAGNINGSKRAV

Skolan prövar sökande efter följande behörighetskrav:

Grundläggande behörighet till yrkeshögskola.
Sökande med vitsord och relevant erfarenhet från yrkesområdet kan prioriteras om flera sökande bedöms likvärdiga i övrigt.

ANTAGNINGSPROCESS

Antagningsprocessen inleds efter sista ansökningsdag alternativt löpande. Arbetslaget för utbildningen går igenom inkomna ansökningar och rangordnar utefter skolans ansökningskriterier.
Arbetslaget kan välja att intervjua sökanden för att förvissa sig att de sökande kan tillgodogöra sig utbildningen och nå utbildningens mål. Genom intervjun ska arbetslaget förvissa sig om att den sökande förstått skolornas arbetssätt och folkbildningens pedagogik. Intervjun ger också ett underlag för antagningen och att bedöma gruppsammansättningen. Arbetslaget antar deltagare i samråd med rektor.

Examen & Intyg

INTYG/BEHÖRIGHET

Utbildningsbevis utfärdas efter att samtliga delkurser och moment är godkända.

Arbetarrörelsens Folkhögskola Facebook

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen

Två skolor - en tanke

Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola (VSAF) är en ideell förening som bildades den 8:e mars 1928. Målsättning var och är att vara det ledande bildningscentret för arbetarrörelsen i Västsverige för att minska utbildningsklyftan i samhället och bidra till att stärka demokratin...


Läs mer om Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Socialpedagog

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen

Folkhögskolan 1
151 93 Seglora

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in