Visa yrkesutbildningar.se som: Mobil

Grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning (Steg 1)

KBT teamet
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans
4 terminer
Svenska

Grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning (Steg 1)

Grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning (Steg 1)

Vår bredaste utbildning ger dig omfattande förståelse för de principer och metoder som används inom kognitiv beteendeterapi. Du utvecklar nya strategier i mötet med andra människor och kan hjälpa både individer och grupper att forma och bibehålla en bättre vardag. Utbildningens bredd och omfattning ger dig en kompetens som är användbar i många branscher.

Varför ska du gå utbildningen?

  • Du får de verktyg och den kompetens du behöver för att bedriva psykoterapeutisk behandling under handledning.
  • För dig som arbetar med människor inom exempelvis vård, skola, företagande, idrott etc. blir din nya förståelse för bemötande och kommunikation en stor tillgång.
  • Ger dig möjligheten att vidareutbilda dig inom den legitimationsgrundade utbildningen i psykoterapi (Steg-2) och bli legitimerad psykoterapeut (mer info följer).

Utbildningens målsättning

Målsättningen med utbildningen är att ge bred och omfattande kunskap i den kognitiva beteendeterapins teoretiska utgångspunkter, analys, kliniska tillämpningsområden, psykoterapeutiska arbetsmetoder och empirisk forskning. Den studerande förväntas efter slutförd utbildning besitta de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att under handledning kunna arbeta med KBT både individuellt och i grupp.

Upplägg:
Du får vid start en inloggning och du kan sedan påbörja när du vill.
Varje moment med olika avsnitt öppnas upp men ca 5 veckors mellanrum för att sedan ligga uppe under hela utbildningen. Detta innebär att du följer en kursplan för att du skall lära in i rätt ordning men kan läsa när du vill. 

Under varje avsnitt finns quiz för att testa din kunskaper och möjlighet till att ställa frågor. Under terminen ges tillfälle till zoom möte för frågor och kort introduktion av grupp

Godkänd av socialstyrelsen (Avser läkare)

Utbildningen är godkänd av Socialstyrelsen att tillgodoräknas inom ramen för läkares specialistutbildning i psykiatri. Slutförd och godkänd utbildning ger behörighet att söka legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar med behörighetskrav på grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi (exempelvis steg 2).

Universitets och Högskolerådet ser över och godkänner utbildningar inom dessa områden.
För privat utbildningar finns inge översyn. Man bör utgå från bl.a. utbildningsansvarigs kliniska erfaren och utbildning samt erfarenhet av utbildningar. 

Sedan 2005 har KBT Teamet haft flertal deltagare som utbildat sig vidare på Psykoterapeutprogrammet,

Om kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) beskrivs som en strukturerad, mål- och problemorienterad, aktiv och pedagogiskt upplagd. Betoning på empiriskt grundade teorier och behandlingsformer. Man utgår ifrån analysen av individens funktion i sitt sammanhang såväl vid problem i livssituationen som vid olika typer av psykopatologi.

Behandlingsmetoderna innehåller såväl beteendeinriktade som kognitiva inslag och tar ständigt till sig ny empiriskt grundad kunskap. Listan på tillämpningsområden där KBT visat goda behandlingsresultat är många och innehåller: Ångesttillstånd, Depression, Psykos, ASD och ADHD, Ätstörningar, Missbruk, Stressproblematik, Hälsoångest m.fl.

Etik avsnittet har utökats, då många haft önskemål om detta och det är en viktig del. Det leds av profession inom detta område.

Vem passar utbildningen för?

Utbildningen vänder sig främst till dig som jobbar inom vård, behandling, utbildning, coaching, personalhantering eller annan form av människovårdande yrke. Idag är det alltfler som önskar denna utbildning för att förbättra sina kunskaper i en verksamhet där man på något sätt har kontakt med människor.

Vad gör att du skall välja vår utbildning:

Det finns ingen översyn avseende privata utbildningar och därför kan man i denna "djungel" enbart utgå från kunskapsnivån kliniskt och akademiskt från Utbildningsansvarig som är den som ansvarar för dessa delar. Denna utbildning har specifika krav sedan många årtionden tillbaka, som universitet blir alltmer uppmärksammad på.

KBT Teamet har som har i första hand fokus på att få dig som deltagare att uppnå en hög kompetens och inte ett ekonomiskt fokus.

Det kan vara klokt att se. kbt.nu och BTFs hemsida där man kan läsa något om deras riktlinjer.

Den kliniska erfarenheten hjälper att ge kunskap utöver vad litteraturen kan ge. Du behöver kunna ställa frågor och få svar på dessa till någon med lång klinisk erfarenhet.

Utbildningsansvarig i KBT Teamet, som ansvarar för kvalitén på innehåll och pedagogik, har en lång erfarenhet av genomföra KBT utbildningar, en lång och bred klinisk erfarenhet av klient arbete samt har förläst det mesta inom KBT i över 30 år, på olika nivåer nationellt likväl som internationellt. Detta präglar innehåll och genomförandet av kunskapen.

Avseende Utbildningshandledning som är en viktig del i Grundläggande Psykoterapi utbildningen behöver man vara medveten om att det är ett "hantverk" som skall läras in och därav behöver man var på plats med sin handledare. Det är många moment som kräver fysiks interaktion med handledaren utöver vad som kan ges digitalt. För att man skall bli en bra "KBT.are" på denna nivå, är detta en en av de viktigaste delarna. Därav är det oxå viktigt att ha akademisk kunniga handledare med lång kliniks erfarenhet. 

Kursen: Självkännedom och professionell utveckling finns på hemsidan.(kbtt.se). Denna ligger utanför utbildningen och kräver att man fullföljt Grundläggande Psykoterapi utbildningen, termin 3. 

För mer information om Grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning (Steg 1), vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kursinnehåll

Introduktion

Genomgång av utbildningens innehåll och litteratur, presentation av kognitiv beteendeterapi och dess historik och utveckling.

KBT-relaterade teorier

Genomgång av grundläggande teoretiska begrepp, teorier och modeller inom KBT vilket lär deltagaren att förstå och genomföra analyser och behandlingsplanering och få en förståelse för ett beteendeinriktat behandlingsalternativ.

Problemformulering, problemanalys, konceptualisering, diagnostik och psykopatologi

Utbildningsmomenten har tonvikt på analysmetoder inom KBT, problemanalys och funktionell analys samt psykoterapeutiska teorier och metoder inom kognitiv beteendeterapi.

Självkännedom och professionell utveckling (tidigare egenterapi)

Det tidigare egenterapimomentet ersätts numera av en kurs med fokus på självkännedom och professionell utveckling. Denna del ingår ej i vår utbildning. Avsnittet sker i deltagarens egen regi. Den blir oftast först behövlig i form av akademiskt krav vid ansökan till psykoterapeutprogrammet.

Psykoterapeutiska teorier och metoder för förändring

Övningsdagar med föreläsningar och praktisk träning i de vanligast förekommande behandlingsmetoderna och analyser.

Forskningsmetodik och vetenskapsteori

Forskning och forskningsmetodik i allmänhet och forskning relaterad till KBT. Förmågan att bedöma forskning på området är en viktig faktor för att kunna ta ställning till forskningsrön och tillägna sig kunskaper från evidensbaserad forskning.

Psykofarmakologi och psykoterapi

Kunskap om psykofarmaka och i relation till psykoterapeutisk behandling.

Problemområden och metoder som ingår

Depression, Panikångest, Specifik fobi, Social fobi, OCD / Tvångssyndrom, Hälsoångest, Generaliserat ångestsyndrom, Smärta, Stress, Sömn, PTSD, ASD / ADHD, Ätstörningar, Missbruk, Psykos, Samtalsmetodik, Mindfulness, ACT.

Varje avsnitt ger möjlighet till: Frågor och Quiz,

Övrigt: Övningar, Zoom träffar för frågor med utbildningsansvarig

Utbildningens upplägg

Den Grundläggande psykoterapiutbildningen (steg 1) ger en bred och mångsidig bas inom KBT, med betoning på evidensbaserade principer och behandlingsmodeller för de vanligast förekommande psykologiska/psykiatriska beteendeproblem vi träffar på. Utbildningen ger kunskaper och färdigheter som krävs för att under handledning kunna bedriva psykoterapi med beteendeterapeutisk (BT) inriktning.

Utbildningen är på grundläggande nivå och omfattar en tidsåtgång per termin om ca 40% av en heltid fördelat över fyra terminer.

Föreläsningar, övningar och seminarier löper över tre terminer, på distans och på plats i Stockholm (två tillfällen per termin). Förutom undervisning förutsätts att tid regelbundet finns avsatt för inläsning av litteratur och handledning och klientarbete.

Litteratur

Litteraturen omfattar runt 3 600 sidor. Notera att delar av litteraturen är på engelska. Studenten ansvarar för att ta till sig studielitteraturen på egen hand. Litteraturlista ges i samband med utbildningens start och finns alltid tillgänglig via utbildningsportalen.

Examination

Examinationer sker terminvis. De betyg som sätts är godkänd eller underkänd. Handledare utgår från särskilda kriterier för att godkänna studenten på det kliniska momentet.

Handledning

Handledningen omfattar 120 timmar och sker i grupper med max 4 deltagare under termin 2 till 4. Handledning sker på plats I Stockholm, Göteborg , Karlstad om möjligt och ev annan ort beroende på deltagare. Deltagarna står själva för lokal. Handledningen är viktig för inlärning av såväl problemanalys som behandling och beteendeförändring. Deltagaren ska behandla tre klienter med olika diagnoser och sammanfatta varje klient i en behandlingsrapport som skall godkännas.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet:

  • Ansökande har avlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.
  • Ansökande har avlagt en yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt har lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan.
  • Ansökande har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
  • Ansökande har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i någon av föregående punkter.

Särskild behörighet har den som arbetar inom ett människovårdande yrke/arbete och som under utbildningstiden har arbetsuppgifter med inslag av psykoterapeutiskt arbete som kan utgöra underlag för meningsfull handledning.

Du ansöker genom att ladda ner och fylla i en blankett från skolans webbsida.

Kostnader

Pris:
30.500 kr exkl. moms / termin (38.125 kr inkl moms) / termin
Total kostnad: 122.000 kr exkl. moms. (152.500 kr inkl moms)

I kostnaden ingår utbildning via KBT teamets utbildningsportal i form av filmföreläsningar, textmaterial, övningar, frågedel för vart avsnitt, zoom möte för frågor och quiz. Handledning och övningsdagar med föreläsningar i Stockholm. Kurslitteratur, resa och boende vid övningsdagar ingår ej i utbildningskostnaden.

Ansökan finns på hemsidan: kbtt.se

På hemsidans första sida längst ned kan du se en kort film som ger en inblick i portalen

OBS! Öppet Hus.  Du ställa frågor till utbildningsansvarig om våra utbildningar. Ni är välkomna.

Länk och datum till detta finns på hemsidan kbtt.se

Utbildningsansvariga

 

Elizabeth Ekman
Phd., Leg. Psykoterapeut (KBT), handledare

Elizabeth har över 30 års erfarenhet av kliniskt arbete inom KBT. Hon är sedan 1992 föreläsare, utbildningsansvarig och handledare för grundläggande psykoterapiutbildningar (steg1) och flera andra utbildningar. Elizabeth har utbildat läkare, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer, socialsekreterare och personal inom psykiatriska öppenvården, kriminalvården, neuropsykiatriska team samt SISU/elitidrotten och dess idrottspsykologiska rådgivare. Utöver detta har hon haft flera internationella uppdrag inom KBT för ASD och ADHD och publicerat flera artiklar i området.

Elizabeth Ekman avhandling:

Strengths and Weaknessesof the CognitiveProfiles of Autism and ADHD from a Cognitive Behavioral Perspective
Treatment, Prevention and the Understanding of the Comorbidity

Exempel på Föreläsare:

Jan-Eric Jönsson – Leg. Psykoterapeut, universitetsadjunkt

Cecilia Franke - Leg. Psykoterapeut, handledare

Våra handledare är legitimerade psykoterapeuter inom KBT med handledarutbildning, god klinisk erfarenhet och handlednings erfarenhet. Utbildningens lärare och föreläsare har KBT-inriktning och är aktiva och uppdaterade med klinisk erfarenhet, utbildningens teoretiska metoder och deras respektive specialistområden. För handledare: Se kbtt.se

KBT teamet

KBT teamet 

KBT teamet är ett företag med mångårig erfarenhet av KBT-utbildning, både i klassrum och på nätet. Företaget startade distansutbildningar 2009 med målsättningen att erbjuda något som skiljer sig från andra svenska distansutbildningar i KBT. Vi vill inte ändra vad man...


Läs mer om KBT teamet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning (Steg 1)

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

KBT teamet

Olaus Petrigatan 6
115 34 Stockholm

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in